Agile Informatie Technologie

en hoe Scrum toe te passen

Scrum-Prince integratie

De integratie van Scrum en Prince2 ligt voor de hand als de organisatie Prince2 al gebruikt en Scrum gaat toepassen.


Prince2 wordt in de praktijk meestal gecombineerd met een waterval projectaanpak maar schrijft dat niet voor. De visie van de organisatie kan op hoog niveau in de vorm van een road map opgedeeld worden in Prince2 fasen. De realisatie van die fasen kan heel profijtelijk met Scrum worden gerealiseerd op voorwaarde dat de visie aan het einde van iedere fase moet kunnen worden bijgesteld. Zo wordt voorkomen dat in 'hokjes' wordt gewerkt en nieuwe inzichten er ervaringen verloren gaan.

De meest eenvoudige integratie zou zijn om voor het Prince2 managementniveau 'Opleveren' in het proces 'Managen Productoplevering' Scrum toe te passen. Dit gaat niet zonder meer omdat de Scrum rollen van de Product Owner en Scrum master nog een plaats moet krijgen binnen Prince. Bovendien verandert de rol van de Prince projectmanager en lost Scrum de Prince thema's Risico en Wijzigingen en het proces 'Managen van een Faseovergang' anders op. Tenslotte kan de stuurgroep de door de Scrum master(s) aangedragen organisatorische belemmeringen (laten) oplossen.

De rol van Product Owner binnen Prince
Het ligt voor de hand deze rol te combineren met die van de Opdrachtgever in de stuurgroep. Beide rollen hebben immers gemeen dat zij de verantwoordelijkheid dragen over het rendement van het project. Voor het onderhoud van de Scrum Product Backlog zal de Opdrachtgever samenwerken met de Senior User omdat hij het beste kan beoordelen welke producten de meeste toegevoegde waarde hebben. De derde partij in de stuurgroep, de Senior Leverancier, zal voortdurend gevraagd worden naar de impact in tijd en geld van de items die bovenaan de Product Backlog staan. Hiermee verandert de rol van de stuurgroep van een controlerende en sturende naar een actief meewerkende.

De veranderde rol van de Projectmanager binnen Prince
Scrum kent geen projectmanager. Zijn (haar) taken zijn verdeeld over het (de) zelfsturende Team(s), de Scrum master en de Product Owner. Binnen Prince speelt de projectmanager juist een centrale rol voor de dagelijkse voortgang en verantwoording naar de stuurgroep. Zijn rol is onmisbaar vanwege de vele documenten en rapporten die Prince verlangt. Als er meerdere Scrum teams zijn dan is de rol weer wel zinvol voor de coördinatie van de werkzaamheden van die teams. Bovendien zal de projectmanager de Project Support groep leiden of deze rol zelf invullen. De aard van het werk wordt in deze integratie meer ondersteunend dan leidend. De projectmanager helpt de teams en de Scrum masters te voldoen aan de rapportagevereisten van Prince2.

De Scrum master en de Prince Team Manager rol
De rol van Team Manager komt te vervallen. De Scrum Teams managen zich immers zelf. De coachende rol van de Scrum master blijft de zelfde. Hij ziet er op toe dat de Scrum aanpak wordt gevolgd door het team maar ook door de stuurgroep. Dat betekent onder meer dat hij geen wijzigingen van de opdracht gedurende een sprint zal toestaan en dat hij organisatorische beperkingen die de voortgang in de weg staan aan de stuurgroep zal rapporteren.

Een extra verantwoordelijkheid van de stuurgroep
Organisatorische beperkingen die de voortgang van het werk van een team in de weg staan worden door de Scrum master gerapporteerd. Het is de verantwoordelijkheid van de stuurgroep alles te doen wat in haar vermogen ligt om deze beperkingen, desnoods tijdelijk, weg te nemen.

De Prince management fasen worden afgestemd op de Scrum sprints
Prince kent minimaal twee managementfasen, het initiëren van het project en een of meer fasen waarin de gedefinieerde producten worden gerealiseerd. De initiatie fase is een welkome aanvulling omdat Scrum daar niet in voorziet. De volgende fasen kunnen het best worden gepland in een aantal sprints. Aan het eind van iedere fase wordt globaal gepland wat in de volgende fase wordt gerealiseerd. Het blijft de verantwoordelijkheid van het team om zelf per sprint een goede inschatting te doen van wat er zal worden gerealiseerd.

Het Prince thema Wijzigingen wordt door Scrum anders ingevuld
Het staat de Product Owner vrij zijn Product backlog aan te passen aan nieuwe inzichten of gewijzigde omstandigheden. Bij de vaststelling van de volgende Sprint backlog zal van deze nieuwe lijst worden uitgegaan. Hij hoeft dus nooit langer dan een sprintduur (2 tot 4 weken) te wachten om het project aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Het is dus de Product Owner die de wijzigingen bijhoudt en een prioriteit geeft. In Prince wordt een wijzigingsbudget vastgesteld in de initiatiefase. Dat blijft zo maar dan in termen van de kosten voor één of meerdere sprints.

Het Prince thema Risico wordt door Scrum anders ingevuld
Het belangrijkste middel van Scrum om met risico's om te gaan is dat er na elke sprint een potentieel bruikbaar eindproduct gereed staat. Niet alle, maar wel de belangrijkste requirements zijn geïmplementeerd. Het product is getest en voldoet aan alle kwaliteitskenmerken. Dit is een groot voordeel boven de waterval methode die vaak onder Prince schuilgaat als gekozen wordt voor een fase-indeling naar specialisatie (requirements verzamelen, functioneel ontwerp, technisch ontwerp, realisatie, integratie en test). Als het project hier voortijdig wordt afgesloten heeft de klant geen bruikbaar eindresultaat. De review die na iedere sprint wordt doorgevoerd in de vorm van een demonstratie en discussie is veelzeggender dan de papieren evaluatie tijdens het Managen van een Faseovergang in Prince. Het is aan te bevelen één of meerdere sprints te budgetteren voor maatregelen om risico's te reduceren of noodvoorzieningen te treffen.

De Scrum sprint review en backlog maintenance meeting als invulling van het managen van een Faseovergang
Tijdens de sprint review wordt getoond en besproken wat gerealiseerd is. Als afgesproken is dat bijvoorbeeld na iedere tweede sprint een faseovergang plaatsvindt dan moet de voltallige stuurgroep bij die meeting aanwezig zijn. Aansluitend kan dan ook de openstaande project backlog besproken worden om vast te stellen of het project nog op planning ligt. De stuurgroep kan eventuele nieuwe inzichten toelichten over de business case. Mogelijk blijkt dat er onvoldoende sprints over zijn om alle gewenste producten te realiseren. Dat zijn dan de minst waardevolle producten onderaan de backlog. Er wordt immers voortdurend gewerkt aan de meest waardevolle producten.

Zie de volgende pagina voor veranderingen in de managent productbeschrijvingen van Prince2.

Sinds 2000 wordt een nieuwe trend gemeengoed. Ontwikkel eerst een testbare module, definieer en doorloop alle tests, en voeg de code dan pas toe aan het project.

Het in samenwerking met de business formuleren van acceptatietests is de manier om functionele specificaties in een agile omgeving vast te stellen en te bewaken.

© 2006-2018 | Created by Erik Verheul